Odjeli muzeja - Arheološki

ARHEOLOŠKI ODJEL

Voditeljica: Anika Mijanović, magistra arheologije


Arheološka zbirka

Arheološka zbirka je najbogatija zbirka muzejskog fundusa zahvaljujući privatnim donacijama (Cigui-Fachin, B. Gajšek, Ž. Krajcar, K. Putinja, D. Rašin, D. Latin i dr.) i intenzivnom angažmanu Muzeja u podvodnim i kopnenim arheološkim istraživanjima od 2001. g. u Umagu i okolici. Arheološka zbirka sadrži keramičke, staklene, koštane, kamene i metalne predmete koji pripadaju razdoblju od prapovijesti do novog vijeka.

BROJ PREDMETA: 5700

Numizmatička zbirka

Zbirku čine papirnate novčanice i metalni novac (bakreni, brončani i srebreni), prikupljeni arheološkim istraživanjima i donacijama. Zbirka obuhvaća primjerke rimskog, srednjovjekovnog i novovjekovnog te modernog novca. Najstariji predmet unutar Zbirke je brončana kovanica cara Augusta s kraja 1. st. pr. Kr., dok je najmlađi predmet papirnata novčanica (jugolira) nastala nakon Drugog svjetskog rata.

BROJ PREDMETA: 135

Zbirka kamenih spomenika - lapida

Zbirka prikuplja kamene spomenike s umaškog područja. Unutar zbirke najzastupljeniji su antički nadgrobni spomenici iz 1. – 2. st., ulomci srednjovjekovnog crkvenog kamenog namještaja, ali i grbovi mletačkih načelnika i znamenitih vlastelinskih obitelji Umaga iz 15. i 16. stoljeća.

BROJ PREDMETA: 38

 

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)

mob:098 440 691
mob:098 225 892
e-mail:muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr